Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu www.mouthwash.eu

Znenie a účinnosť od 01.03.2020

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 • 1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.mouthwash.eu. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len„zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.mouthwash.eu a príslušnými právnymi predpismi.
 • 2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť mouthwash s.r.o, so sídlom: Na pažiti 955/48, 919 51 Špačince IČO: 52992 527, DIČ: 2121209640, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46376/T, e-mail: info@mouthwash.eu, (ďalej ako „predávajúci“ alebo „mouthwash s.r.o“).
 • 3 Cenník mouthwash s.r.o je zverejnený na stránkewww.mouthwash.eu a mouthwash s.r.o si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len „Cenník“).
 • 4 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 05 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/58272 32.

Článok 2

Postup pri objednávaní

 • 1 Zákazník si môže cez e-shop www.mouthwash.eu objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".
 • 2 Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.mouthwash.eu, avšak každý je povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť mouthwash s.r.o registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch na www.mouthwash.eu identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť mouthwash s.r.o odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.mouthwash.eu pod menom príslušného zákazníka.
 • 3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme mouthwash s.r.o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení spotrebiteľovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.mouthwash.eu, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
 • 4 E-shop www.mouthwash.eu umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Článok 3

Platobné podmienky

 • 1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy/služby Paypal a GoPay. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou.

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • 1 Spoločnosť mouthwash.eu sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť mouthwash.eu nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u výrobcu až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 16 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré mouthwash.eu nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.
 • 2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti mouthwash s.r.o, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť mouthawash s.r.o sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti mouthwash s.r.o a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť mouthwash s.r.o sa zaväzuje najneskôr do 14 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa mouthwash s.r.o a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2 až 3 pracovných dní.
 • 3 Spoločnosť mouthwash s.r.o sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je cena objednávky 39 € a nižšia, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (za cenu uvedenú v Cenníku zverejneného na stránke www.mouthwash.eu celú objednávku). Ak cena tovaru uvedená v objednávke je najmenej 40 €, spoločnosť mouthwash.eu dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však zákazník aspoň 5 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť mouthwash s.r.o včas vopred neinformovala, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.
 • 4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, bude mu to umožnené v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru v . V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu alebo poštovou poukážkou na adresu.
 • 5 V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou (nad 30kg) zabezpečuje spoločnosť mouthwash s.r.o dopravu domov s vynáškou zadarmo, ktorá predstavuje bezplatnú vynášku tovaru do bydliska zákazníka, pod čím sa rozumie zloženie tovaru za prvé uzamykateľné dvere bytu alebo domu zákazníka;

Článok 5

Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.mouthwash.eu nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Zrušenie objednávky zo strany mouthwash s.r.o

Spoločnosť mouthwash s.r.o si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany výrobcu tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť mouthwash s.r.o bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti mouthwash s.r.o a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť mouthwash s.r.o sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.mouthwash.eu zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

 • 1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • 2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@mouthwash.eu alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti mouthwash s.r.o, ato zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou mouthwash s.r.o, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti mouthwash s.r.o s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy.
 • 4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 • 5 Spoločnosť mouthwash s.r.o sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 • 6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • 7 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • 8 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi mouthwash s.r.o a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

 • 1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom mouthwash s.r.o a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • 2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov mouthwash s.r.o a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti mouthwash s.r.o za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) pošle zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) na adresu mouthwash s.r.o. Zákazník a spoločnosť mouthwash s.r.o sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju mouthwash s.r.o navrhnúť e-mailom na adrese info@mouthwash.eu
 • 3 Spoločnosť mouthwash s.r.o nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť mouthwash s.r.o poskytne akúkoľvek nevyhnutú súčinnosť pri sprostredkovaní helpdesku pre zákazníka od výrobcu resp. tretej osoby.
 • 4 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť na e-mailovej adrese info@mouthwash s.r.o. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti mouthwash s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.mouthwash.eu/sk/gdpr, /suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov, /informacna-povinnost.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 • 1 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.mouthwash.eu V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.03.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

2 Práva vznikajúce zákazníkovi z chybného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti mouthwash s.r.o, ktorý je dostupný na www.mouthwash.eu. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky. Cookies nepoužívame na cielené reklamy, ani personalizovaný obsah. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.
Rozumiem