INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash s.r.o.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť mouthwash s.r.o., so sídlom Na pažiti 955/48, 919 51 Špačince, IČO 52992 527, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka číslo 46376/T (ďalej len „spoločnosť mouthwash“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou spoločnosti mouthwash je pán Mgr. Peter Derzsi, e-mailová adresa derzsi@mouthwash.eu, telefónne číslo 0908 158 448 kontakt na call centrum).

Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Spoločnosť mouthwash spracúva na účely ochrany majetku spoločnosti mouthwash a na účely preukázania bezchybnosti predaného tovaru spoločnosťou mouthwash osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash v nasledovnom rozsahu: osobné údaje uvedené na kamerovom zázname (podobizeň, obrazový záznam).

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti mouthwash.

Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mouthwash je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti mouthwash.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  •      Policajný zbor SR,

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané do vymazania príslušného kamerového záznamu v lehote 15 dní od jeho vyhotovenia.

Práva dotknutých osôb (t.j. vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash) súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti mouthwash

Spoločnosť mouthwash je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti mouthwash s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, doručením e-mailu na adresu info@mouthwash.eu alebo na telefónnom čísle 0908 158 448(kontakt na call centrum).

Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky. Cookies nepoužívame na cielené reklamy, ani personalizovaný obsah. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.
Rozumiem